Water and Climate Change

วันอนุรักษ์น้ำโลก  (Water and Climate Change )
มีการจัดกิจกรรม วาดภาพ เพื่ออนุรักษ์น้ำ โดยให้สมาชิกในครอบครัวของพนักงานมีส่วนร่วมในการวาดภาพส่งประกวด